Vedtekter


Vedtekter

§1 Foreningens navn er Are Si'a og ble stiftet 13.10.2017.

§ 2 Formålsparagraf

§ 1.1 Are Si'a har til hensikt å jobbe for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet og seksualitet. Vi ønsker en verden der alle seksuelle uttrykk basert på samtykke og likeverd er akseptert og der ingen diskrimineres, eller får privilegier i samfunnet, på grunn av sin seksuelle orientering. Vårt engasjement fokuserer på BDSM-ere og fetisjister.

§ 1.2 Are Si'a er i hovedsak en sosial forening, som tar sikte på å være en trygg og sikker møteplass for BDSMere og fetisjister.

§ 3 Aktivitetsparagraf

§ 2.1 Are Si'a jobber med: Å sette opp ulike arrangement knyttet opp mot foreningen. § 2.1.1 Informere om Are Si'a sine arrangementer og BDSM via relevante kanaler.

§ 4 Juridisk

§ 4.1 Are Si'a følger Norsk lov på alle sine arrangementer og deltakelser.

§ 4.2 Alle brudd på Norges lover kan og vil bli anmeldt.

§ 5 Organisatorisk selvstendighet

§ 5.1 Are Si'a er en selvstendig organisasjon, uavhengig av andre.

§ 5.2 Are Si'a er partipolitisk og livssynsmessig uavhengig. Sak og argument vil derfor alene avgjøres av våre standpunkter.

§ 6 Medlemskap

§ 6.1 For å bli medlem må man ha deltatt på minst et åpent arrangement i Are Si'a sin regi evt møtt noen i styret, som så behandler forespørselen i styret. Som medlem samtykker du til å overholde organisasjonens formål, og de regler og vedtekter som er vedtatt av årsmøtet. Medlemskapet starter når kontingent er betalt.

§ 6.2 Styret forbeholder seg retten til å kreve prøvetid (maks 6 mnd prøvetid) av et potensielt medlem, dersom det kommer skriftlige innsigelser via mail fra eksisterende medlemmer. Om det foreligger vektige grunner, forbeholder styret seg retten til å avslå medlemsskap. For at et potensielt medlem skal nektes medlemskap kreves det ¾ flertall i styret.

§ 6.2.1 Eventuell prøvetid informeres om ved innmelding, samt varighet på denne. Skulle det ikke gis tilbakemelding fra styret innen utgangen av prøvetiden, vil man automatisk bli medlem.

§ 6.3 Det er 18 års aldersgrense for å være medlem i Are Si'a.

§ 6.4 Are Si'a skal ikke, under noen omstendigheter, fremme rasistiske eller fascistiske holdninger og/eller organisasjoner.

§ 6.5 Hvert medlem får et unikt og uforanderlig nummer ved innmelding. Medlemskort kan overleveres via post, på forespørsel, gitt vektige grunner. Den som forespør er ansvarlig for sendingen selv.

§ 6.6 Medlemmet plikter til å enhver tid påse at Are Si'a har gjeldende e-post adresse og avkrevd informasjon. Dette gjøres via e-post til Are Si'a sin offisielle e-postadresse. Medlemmers epostadresser kan brukes til å sende ut viktig informasjon, referater fra styremøter, nyhetsbrev og invitasjoner til Are Si's sine større arrangementer. Medlemsregisteret kompletteres med medlemmenes e-post, fødselsår og bostedskommune. Denne informasjonen behandles konfidensielt.

§ 6.7 Alle medlemmer har rett til å melde inn saker til styret, og har møte-, tale- og forslagsrett på ordinære styremøter.

§ 6.8 Som medlem i Are Si'a tar man avstand fra illegal bruk av rusmidler og overdreven bruk av alkohol på sine arrangementer.

§6.9 Medlemmer har rett på medlemskort, gratis inngang på Are Si'a sine HjemmeTreff og hjemmefester, samt rett til rabbatert deltakeravgift på hytteturer og arrangementer hvor deltakeravgift avkreves.

§ 7 Opphør av medlemskap

§ 7.1 Medlemskapet er gyldig et kalenderår og fornyes ikke automatisk. Ved manglende kontingentinnbetaling etter påminnelse, slettes medlemsskapet.

§ 7.2 Ved utmelding, sendes en mail til aresiabdsm@gmail.com der det står at du vil melde deg ut av Are Si'a; medlemsavgiften refunderes ikke. Ved utmelding slettes alle personopplysninger.

§ 8 Taushetsplikt og diskresjon

§ 8.1 Styremedlemmer har taushetsplikt i saker av sensitiv natur, samt personsaker.

§ 8.2 På alle arrangementer i Are Si'a sin regi kan bilder kun tas og brukes dersom man på forhånd har innhentet spesifikk tillatelse fra de avbildede, samt ansvarlig for gjeldene arrangement.

§ 8.3 Styrets medlemmer skal undertegne taushetserklæring ved tiltredelse i styret.

§ 9 Medlemskontingent

§ 9.1 Årskontingenten fastsettes av årsmøtet.

§ 9.2 Kontingenten betales kun via bank. Ved betaling skal fullt navn og eventuelt Fetlife-nick legges ved.

§10 Sikkerhetsfilosofi, kodeord og arrangementer.

§ 10.1 På alle arrangementer hvor lek er en mulighet påkreves SSS/RISK.

§10.2 Edgeplay er ikke tillatt på Are Si'a sine arrangementer om ikke arrangører har godkjent dette.

§10.2.1 Arrangør oppfordres sterkt til å avklare hvilke lekeformer det åpnes for på forhånd.

§ 10.3 Kodeord, inkludert ikkeverbale kodetegn, er obligatorisk i Are Si'a. Ved lek som foregår i allmennhet kan også tilskuere kode på leken. Før lek påkreves det å avtale lekeregler.

§10.4 Arrangementsansvarlig av arrangementer avholdt i privat hjem er suveren, men kan ikke tilsidesette vedtatt arrangementsreglement.

§ 11 Årsmøtet

§ 11.1 Årsmøtet samles hvert år innen utgangen av april. Foreløpig innkalling og saksliste sendes ut minst 3 uker i forveien. Denne første innkallingen skal angi alle gjeldende frister, tid og sted for årsmøtet samt alle dokumenter.

§ 11.2 For å bli tatt med i ordinær behandling, må endringsforslag til styringsdokumenter, forslag til resolusjoner og andre innmeldte saker være styret i hende senest ti (10) dager i forveien. Endelig saksliste, samt årsberetning, regnskap og andre sakspapirer skal sendes ut til medlemmene minst 1uke i forveien. Under selve årsmøtet godtas benkeforslag.

§ 11.3 Årsmøtet skal behandle følgende saker:

1. Godkjenning av innkalling

2. Årsberetning

3. Vedtekter

4. Retningslinjer

5. Meninger og Standpunkter

6. Regnskap

7. Budsjett

8. Andre innmeldte saker

9. Valg av: 1. Kasserer 2. Sekretær 3. 1-4 styremedlemmer

Disse utgjør Styret.

§ 11.4 Alle medlemmer, som har deltatt på minst ett arrangement de siste 6 måneder, har tale-, forslag- og stemmerett på årsmøtet.

§ 11.5 Medlemmer som ikke har mulighet å delta på årsmøte kan benytte seg av fullmakt. De som kan motta fullmakten må ha vært medlem i minst ett år når årsmøtet finner sted, og hver oppmøtte medlem kan kun motta én fullmakt. Styret må få skriftlig bekreftelse av begge parter minst en uke før årsmøtet, dette skal meldes til styrets mail, med henvisning til sekretær.

§ 11.6 Medlemmer kan kreve ekstraordinært årsmøte ved oppslutning fra 1/3 av medlemsmassen. Dette må holdes innen seksti dager etter kravet er stilt.

§ 11.7 Observatører: Styret kan invitere gjester. Disse kan få tale- og forslagsrett dersom årsmøtet ønsker det ved å stemme over dette, hvorpå simpelt flertall er nok.

§ 12 Personvalg

§12.1 Ved personvalg skal det alltid avholdes skriftlig, hemmelig valg om en person krever dette. Om det er stemmelikhet i personvalg, skal det stemmes på nytt, om det fremdeles er stemmelikhet skal det da avholdes loddtrekning.

§12.1.1 Personer med et nært/intimt forhold kan ikke begge/alle velges inn i styret, med mindre årsmøtet ved ¾ flertall godkjenner dette. Årsmøtet avgjør om et gitt forhold er tilstrekkelig til å kreve denne godkjennelsen.

§ 13 Styret

§ 13.1 Styret er Are Si'a sin øverste myndighet mellom årsmøter. Styret er ansvarlig for å kalle inn til styremøter etter behov, minimum fire ganger i året. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er til stede.

§13.1.1 Utenom årsmøtets pålegg og føringer, plikter styret til å fordele styrets oppgaver og form ut fra styrets forgodtbefinnende. Verv utenom kasserer og sekretær fordeles på styremedlemmene av styret selv.

§ 13.2 Styret leder Are Si'a sin drift i samsvar med de retningslinjer som er trukket opp av Årsmøtet. Styret er ansvarlig for at utadrettet virksomhet følger de samme retningslinjene.

§ 13.3 Styret kan ved 3/4 flertall innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkallingen sendes ut minst to uker i forveien. Saksliste, samt årsberetning, regnskap og andre sakspapirer skal sendes ut til medlemmene minst 1 uke før.

§13.4 I utgangspunktet er det valgt 6 personer i styret (kasserer, sekretær og 1-4 styremedlemmer, inkl. en vara), men som et minimum kan 3 styremedlemmer, hvorav 1 får vervet som sekretær, fungere frem til neste årsmøte, ved frafall i løpet av året. Det skal alltid bestrebes å ha et fulltallig styre.

§ 13.4.2 Leder/sekretær velges for 2 år av gangen. Disse velges i partallsår. Kasserer/nestleder velges for 2 år av gangen. Disse velges i oddetallsår. Ved første årsmøte i 2018, velges imidlertid kasserer/nestleder for kun 1 år, deretter for 2 år av gangen fra og med årsmøtet 2019.

§13.4.1 Personer med et nært/intimt forhold kan ikke utgjøre en majoritet av styret.

§ 13.5 Dersom et styremedlem uteblir fra et styremøte uten saklig grunn én gang, blir vedkommende gitt en advarsel. Ved to gangers fravær må styret stemme over om personen skal permitteres, samt avgjøre permitteringsperiode. Ved et styremedlems permittering kan det resterende styret, om det er tjenlig og et behov, innsette et nytt styremedlem som skal være et fullverdig medlem av styret. Dette gjelder frem til det permitterte styremedlemmet igjen blir aktivt etter endt permitteringsperiode, eller til neste årsmøte.

§ 13.6 For å kunne sitte i styret i Are Si'a må man være et betalende medlem av Are Si'a.

§ 14 Styrets oppgaver

§ 14.1 Styret skal stå for den daglige driften av Are Si'a. § 14.2 Styret skal: - Utføre vedtak fattet av årsmøtet og styremøter - Oppdrive, utarbeide og legge til rette for samarbeidsavtaler, rabattavtaler og andre avtaler styret ser hensiktsmessig. Det er også deres oppgave å ivareta disse avtalene. - Sette opp og tilrettelegge for arrangementer. - Styret har også det økonomiske og organisatoriske ansvaret for Are Si'a.

§ 14.3 Styremøter kan gjennomføres via skype, chat e.l, hvis det er vanskelig å samle alle på et bestemt sted.

§ 14.4 Styret har tillatelse til å etterprøve gyldig medlemskap til besøkende fra samarbeidsforeninger.

§ 15 Økonomi

§ 15.1 Reglement for Are Si'a sine økonomiske føringer fastsettes av årsmøtet.

§ 15.2 Donasjoner til Are Si'a skal brukes til foreningens beste, eller øremerkes gitte formål hvis dette spesifiseres. Donasjoner kan gis anonymt.

§ 16 Eksklusjon og mistillit

§16.1 Styret i Are Si'a kan utføre disiplinære forføyninger i form av advarsel, bortvisning eller eksklusjon for en tidsavgrenset periode overfor medlemmer eller besøkende som har en adferd som etter Are Si'a sine vedtekter er til skade for foreningens rennomé eller dens medlemmer.

§16.2 En eksklusjon medfører automatisk tap av eventuelt tillitsverv. Ved grove tilfeller kan tapet av muligheten til å inneha tillitsverv være permanent.

§ 16.3. Dersom en person via noen av Are Si'a sine fora, sprer negative rykter, sverter mennesker, foreningen eller på andre måter bedriver personangrep, skal dette tas opp i styret. Dersom styret finner handlingen graverende nok, vil vedkommende få en reaksjon tilsvarende handlingen. Dette varierer fra en enkel advarsel til midlertidig eller permanent utestengelse fra Are Si'a. Styrets avgjørelse kan ankes til årsmøtet, men avgjørelsen gis midlertidig virkning inntil annet er bestemt.

§16.4 Ekskluderte personer har ikke adgang til Are Si'a sine arrangementer. Ei heller hos samarbeidende foreninger. Samarbeidsforeninger vil bli informert om eksklusjon med henvisning til medlemsnummer hos Are Si'a.

§ 16.5 Inhabilitet: Styremedlemmer kan ikke delta/behandle person/eksklusjonssaker hvor de selv har et nært/intimt forhold til personen det gjelder. Det enkelte styremedlem må selv melde om dette. Habilitetsspørsmål kan overprøves av styrets øvrige medlemmer.

§ 17 Oppløsning

§ 17.1 Oppløsning av organisasjonen kan kun skje ved 2/3 flertall på to følgende årsmøter, hvorav det andre skal være et ekstraordinært årsmøte med oppløsning av organisasjonen som eneste sak.

§ 18 Endring og ikrafttreden

§ 18.1 Vedtektsendringer må ha 3/4 flertall på årsmøtet. Endringen trer i kraft umiddelbart, dersom ikke årsmøtet med 3/4 flertall bestemmer noe annet.

Lag din egen hjemmeside gratis!